17 november 2020

Aanbevelingen voor verbeteringen van de VMS-thema’s kindzorg ‘lijnsepsis’ en ‘pijn’

De implementatie van de VMS-thema’s (veiligheidsmanagementsysteem) ‘Vroege herkenning en behandeling van pijn’ (kortweg ‘Pijn’) en ‘Voorkomen van lijnsepsis en behandeling van ernstige sepsis’ (kortweg ‘Lijnsepsis’) is niet optimaal op kinderafdelingen in Nederlandse ziekenhuizen. Dit constateerden de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Stichting Kind en Ziekenhuis maakte deel uit van de werkgroep. Uit onderzoek van het Nivel komen concrete aanbevelingen voort ter verbetering van deze twee zorgstandaarden en de implementatie ervan.

De aanbevelingen kan het NVK inzetten om de kwaliteit van deze zorgstandaarden te verbeteren en de implementatie ervan een impuls te geven. Het Nivel heeft de concrete aanbevelingen overzichtelijk samengevat in twee afzonderlijke factsheets, een over het VMS-thema kindzorg ‘Pijn’ en een over het VMS-thema kindzorg ‘(Lijn)sepsis’. Daarnaast is het complete onderzoeksrapport beschikbaar.

Een van de aanbevelingen uit de factsheet Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) kindzorg, thema Pijn.

Aanbevelingen VMS-thema kindzorg, Pijn

78% van de respondenten geeft aan dat de huidige richtlijn ‘Pijnmeting en behandeling van pijn bij kinderen’ aan herziening toe is. Bij deze herziening zouden de volgende aandachtspunten opgenomen moeten worden:

Hanteer een holistische benadering, met aandacht voor comfort, pijn, angst en stress:

 • Met minder focus op details van medicatie en meer op copingstrategie bij individuele kind.
 • Met meer maatwerk bij pijnmeting en -behandeling, afgestemd op beleving van het individuele kind:
  • Breng de oorzaak van pijn in kaart en ook de aangrijpingspunten voor behandeling.
  • Benoem pijnmetingen niet alleen getalsmatig, maar vertaal de uitkomst naar input voor het verdere behandelplan van het kind.
  • Hanteer een aparte module voor kinderen met een verstandelijke beperking.
  • Verwijs kinderen met SOLK naar een pijnexpert.
  • Met nieuwe procesindicatoren die aansluiten bij holistische benadering.

Over het onderzoek

Het Nivel heeft in opdracht van de NVK onderzoek gedaan naar knelpunten en verbeterpunten om concrete aanbevelingen te bieden aan de NVK waarmee zij de kwaliteit van deze zorgstandaard kunnen verbeteren. Daartoe hebben ze allereerst knelpunten en verbeteringen van de huidige zorgstandaarden Pijn en (Lijn)sepsis geëvalueerd aan de hand van interactieve sessies met NVK, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en Stichting Kind en ziekenhuis (K&Z). Op grond hiervan hebben ze een vragenlijst opgesteld die ze samen met de NVK en V&VN hebben uitgezet onder betrokken zorgprofessionals. Van de 209 respondenten was 18% werkzaam in een UMC, 29% in een topklinisch ziekenhuis en 51% in een algemeen ziekenhuis.

Bron: nivel.nl