16 januari 2020

Dertig jaar Rechten van het Kind

20 november 2019 bestond het VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind dertig jaar. Het verdrag gaat over alles waar kinderen van nul tot achttien jaar mee te maken kunnen krijgen. Handvest Kind & Ziekenhuis stamt uit 1988 en is in overstemming met het verdrag.

Het verdrag gaat over zaken als het recht op voeding, onderwijs, spelen, wonen en gezondheid, maar ook over mishandeling, kinderarbeid, oorlog, en vluchten. Nederland heeft het Kinderrechtenverdrag op 8 maart 1995 bekrachtigd en heeft zich dus verplicht om het na te leven. In 2000 en 2014 is het verdrag uitgebreid met bijlagen over de noodzaak om kinderen te beschermen tegen mensenhandel, seksuele exploitatie en gewapende conflicten. Het VN-Kinderrechtencomité houdt toezicht op naleving van de afspraken uit het Kinderrechtenverdrag. De deelnemende landen moeten iedere vijf jaar verantwoording afleggen. Kind & Ziekenhuis is lid van het Kinderrechtencollectief en draagt bij aan het Nederlandse schaduwrapport aan het comité. Het comité heeft geen bevoegdheid tot het opleggen van straffen maar de aanbevelingen genieten internationaal gezag en een land dat in gebreke blijft kan dan ook internationale druk ondervinden om zich te verbeteren.

Verdragstekst, geschiedenis en uitleg Kinderrechtenverdrag: kinderrechten.nl.

Handvesten Kind & Zorg en Kind & Ziekenhuis

In 1977 hebben tweehonderd ouders Kind & Ziekenhuis opgericht. Hun kinderen waren langere tijd in het ziekenhuis opgenomen en hadden daardoor soms hechtingsproblemen en gedragsmoeilijkheden. De ouders wilden meer te zeggen hebben over de begeleiding en behandeling van hun kind, wilden kunnen overnachten en zochten contact met belangenorganisaties in andere landen. Dat leidde in 1988 tot de eerste Europese conferentie waar het EACH Charter, Handvest Kind & Ziekenhuis, ontstond met tien punten over de rechten van kind en gezin voor, tijdens en na een ziekenhuisbezoek. Het Handvest vormde het werkprogramma voor het in 1993 opgerichte netwerk EACH, de European Association for Children in Hospital en is nog steeds actief. Voorzitter op dit moment is de directeur van Kind & Ziekenhuis.

Omdat kinderen steeds meer buiten het ziekenhuis verzorgd worden heeft Kind & Ziekenhuis samen met partners zoals kinderartsen en kinderverpleegkundigen in 2014 Handvest Kind & Zorg opgesteld. De Handvesten zijn de basis van waaruit Kind & Ziekenhuis de kinderstem en rechten van het kind vertegenwoordigt. In de Handvesten en artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag staat dat kinderen het recht hebben om hun mening te geven over zaken die hen aangaan. Helaas is het naleven van kinderrechten in de zorg nog steeds niet overal vanzelfsprekend, ook niet in Nederland.

De handvesten van Kind & Ziekenhuis: kindenziekenhuis.nl/handvest
Geschiedenis EACH Charter (Engels): each-for-sick-children.org/home/history
Children’s Rights in Health Care from a Child and Parent Perspective, door directeur Hester Rippen: brill.com

Magazine Kind & Zorg – november 2019