Nieuw logo Kind & Ziekenhuis

27 oktober 2021

Kind & Ziekenhuis anno 2021: de stem van kind en gezin in het hele zorgproces

Al bijna 45 jaar komt Stichting Kind en Ziekenhuis op voor kinderen en gezinnen die met medische zorg te maken krijgen. Steeds vaker vindt die zorg buiten het ziekenhuis plaats. Kind & Ziekenhuis heeft zich ontwikkeld tot een organisatie die oplossingen aanreikt vanuit het perspectief van kind en gezin. Een nieuw logo en een nieuw geformuleerde missie en visie maken duidelijk waar Kind & Ziekenhuis anno 2021 voor staat.

Kindzorg buiten het ziekenhuis

De naam ‘Kind & Ziekenhuis’ is bedacht in 1977, bijna 45 jaar gelden dus. De zorg aan zieke kinderen vond toen voornamelijk plaats in het ziekenhuis. Die tijd is voorbij. Steeds vaker vinden allerlei vormen van zorg juist buiten de muren van het ziekenhuis plaats. In de eigen omgeving, maar ook op school, bij de huisarts, bij de fysiotherapeut of het revalidatiecentrum.

Al sinds 1988, het jaar waarin we ons Handvest Kind & Ziekenhuis opstelden, pleiten wij ervoor dat de zorg zo dichtbij mogelijk plaatsvindt. Het eerste artikel in dat handvest luidt: kinderen worden niet in een ziekenhuis opgenomen als de zorg die zij nodig hebben ook in dagbehandeling, poliklinisch of thuis kan worden verleend.

Oftewel: de juiste kindzorg op de juiste plek, daar staat Kind & Ziekenhuis al decennia voor. Het werd dus hoog tijd voor een nieuw logo dat die boodschap uitdraagt: ‘zorg thuis tot en met het ziekenhuis’.

Kind & Ziekenhuis

De stem van kind en gezin

Al meer dan vier decennia is Kind & Ziekenhuis dé vertolker van de stem van kind en gezin in de kindzorg. Om dat meer tot uiting te laten komen staat nu de toevoeging de stem van kind en gezin’ in het nieuwe logo.

Aanvankelijk wees Kind & Ziekenhuis ziekenhuizen er vooral op waar ze de zorg kind- en gezinsvriendelijker kon maken.

Inmiddels behartigt Kind & Ziekenhuis de belangen van kind en gezin op alle niveaus in de kindzorg. Vanuit het perspectief van kind en gezin dragen wij op verschillende manieren bij aan het ontwikkelen van de medische kindzorg.

Als kennis- en expertisecentrum is Kind & Ziekenhuis anno 2021 de onmisbare innovatieve samenwerkingspartner voor alle organisaties, professionals en andere stakeholders in de kindzorg.

Centraal daarin staat dat kind en gezin als gelijkwaardige partners in het zorgproces te allen tijde meebeslissen.

Nieuwe visie en missie

Tegelijk met het nieuwe logo heeft Kind & Ziekenhuis een nieuwe visie en missie geformuleerd. “De laatste keer dat we hebben opgeschreven waar we voor staan is alweer 10 jaar geleden”, zegt directeur Hester Rippen. “Terwijl de zorg voortdurend verandert. En wij ook.”

De belangrijkste ontwikkeling die wij hebben doorgemaakt is dat we ons in de volle breedte zijn gaan inzetten in de medische kindzorg. We wijzen niet alleen op knelpunten, maar dragen ook oplossingen aan op basis van onze expertise in kind- en gezinsgerichte zorg. We delen onze inzichten met zorgorganisaties en zorgprofessionals, onder meer door middel van vele praktische tools. Zo brengen we het perspectief van kind en gezin naar de zorgsector en beleidsmakers toe. We merkten dat niet iedereen in de kindzorg ons op die manier kende. In de nieuwe formulering komt dat veel beter naar voren.”

Nieuwe missie Kind & Ziekenhuis

Kind & Ziekenhuis wil dat alle kinderen die ziek zijn, een aandoening hebben of een beperking hebben, optimale kind- en gezinsgerichte zorg krijgen. Dat betekent dat kinderen zich gezien, gehoord en veilig voelen. Het betekent ook dat kinderen zelf de regie over hun leven kunnen blijven voeren. Zowel voor als tijdens en na het zorgproces. Kinderen moeten zoveel mogelijk kunnen blijven meedoen en zich zoveel mogelijk lichamelijk, mentaal en sociaal kunnen blijven ontwikkelen.

De stichting bereikt dit door:

  1. De stem van kind en gezin te laten horen en hun behoeften te agenderen door mensen en organisaties te informeren, te adviseren en er toe te bewegen mee te werken aan onze missie.
  2. De kwaliteit van de zorg aan kinderen te bevorderen door mensen en organisaties met dezelfde doelstellingen rond kind- en gezinsgerichte zorg bij elkaar te brengen en te activeren.
  3. Als kenniscentrum de zorg aan kinderen te innoveren door knelpunten in de zorg en in wet- en regelgeving op te sporen te maken en aan te pakken.

Nieuwe visie Kind & Ziekenhuis

Ieder kind heeft recht op optimale gezondheidszorg

Ieder kind heeft het recht om kind te zijn, mee te doen en zich te ontwikkelen. Zeker kinderen met een gezondheidsprobleem. Deze kinderen zijn ziek, tijdelijk of blijvend, hebben een aandoening of een beperking. Allemaal hebben ze recht op optimale gezondheidszorg. Dat staat in het internationale Kinderrechtenverdrag en in de handvesten van Kind & Ziekenhuis.

Geen angst en pijn
Bij optimale gezondheidszorg hebben kinderen geen angst en pijn. De zorg vindt liefst thuis plaats, of indien nodig in een ziekenhuis of zorgorganisatie. Tijdens het zorgproces moet het normale leven zoveel mogelijk door kunnen gaan. Zoals het gezinsleven, school of dagbesteding. Maar ook sport, activiteiten en het contact met leeftijdgenootjes.

Kind en gezin centraal
Optimale gezondheidszorg betekent dat zorgprofessionals kind en gezin centraal stellen. Ze bekijken wat het kind wél kan en waar het blij van wordt. En gaan niet uit van zijn of haar beperkingen. Ze luisteren goed naar de stem van het kind, zijn of haar ouders en andere leden van het gezin. Kind en gezin zijn tenslotte de experts in hun eigen situatie. Zij kennen zelf het beste hun wensen en behoeftes. Op korte en op lange termijn.

Waardevol leven
Zorgprofessionals moeten kind en gezin ook optimaal informeren over de mogelijkheden. Daarbij betrekken ze alle leefdomeinen van kind en gezin. Dus niet alleen het medische aspect. Kind en gezin maken vervolgens samen met de zorgprofessional keuzes die bij hun wensen en behoeftes passen. Zodat het kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen in een voor hem of haar waardevol leven. En, indien mogelijk, zelfs uitgroeit tot een zelfverzekerde volwassene.