8 januari 2019

Richtlijnen, zorgstandaarden en kwaliteitskaders

Inbreng patiëntenperspectief

De kwaliteit van de medische zorg wordt onder meer geregeld in richtlijnen, zorgstandaarden en kwaliteitskaders. Als patiëntenorganisatie is Stichting Kind en Ziekenhuis jaarlijks bij zeker dertig van deze kwaliteitsstandaarden betrokken.

In een kwaliteitsstandaard* staan aanbevelingen voor zorgprofessionals over hoe zij goede zorg kunnen verlenen die aansluit op de zorgvraag van patiënten. Naast wetenschappelijk onderzoek worden kennis, ervaringen en voorkeuren van zorgprofessionals en patiënten in  de kwaliteitsstandaarden meegenomen.

De inbreng van Kind & Ziekenhuis is belangrijk voor goede zorg vanuit het oogpunt van kind en gezin. Zonder inbreng namens patiënten zouden richtlijnen meer uitgaan van wat medisch het best is, terwijl bij patiënten ook de kwaliteit van leven sterk meeweegt. Bij aandoeningen zoals diabetes of darmziekten kunnen specifieke patiëntenorganisaties hun kennis inbrengen, maar voor algemene onderwerpen zoals amandelen knippen, anesthesie voor kinderen, pediatrisch delier en algemene kinderchirurgie is Kind & Ziekenhuis de aangewezen organisatie om het perspectief van kind en gezin te vertegenwoordigen. We steunen op meer dan veertig jaar kennis en ervaring en vragen voortdurend in focusgroepen en vragenlijsten naar ervaringen van ouders en kinderen.

Kinderen

Kind & Ziekenhuis vindt het belangrijk dat kinderen als een aparte categorie patiënten wordt gezien, met andere behoeften dan volwassenen. We stimuleren dat zorgprofessionals samen met kind en gezin beslissingen nemen over behandelingen en ingrepen, dat de zorg zoveel mogelijk gebeurt in de eigen omgeving van kind en gezin en dat de zorg aansluit bij hun dagindeling. Misschien kan het kind thuis verzorgd worden, kan de huisarts zorg leveren, of is het mogelijk om een consult te doen via videobellen. In dat laatste geval hoeft het kind geen school te verzuimen en hoeven ouders niet vrij te nemen. Dat is belangrijk voor de kwaliteit van leven van kind en gezin, maar zorgprofessionals staan er niet altijd bij stil.

Informatie

Een belangrijk aandachtpunt voor Kind & Ziekenhuis is ook dat kinderen en jongeren begrijpelijke en volledige informatie krijgen. Op de site kindenziek.nl staat daarom patiënteninformatie voor kinderen en ouders over onder meer koorts, constitutioneel eczeem en buikpijn. Samen met zorgprofessionals hebben we ook consultkaarten gemaakt voor bijvoorbeeld het plaatsen van een buisje in het trommelvlies en het verwijderen van de keelamandelen bij kinderen onder de zestien jaar. De consultkaarten helpen ouders om samen met hun kind en de KNO-arts afgewogen beslissingen te nemen over ingrepen en behandelingen. Het is een voorbeeld van een van de middelen waarmee we stimuleren dat de zorg veel meer draait om de wensen en doelen van de patiënt.

* Kwaliteitstandaard is een verzamelnaam voor onder meer richtlijnen, zorgstandaarden
en generieke modules.