4-fasen - Medische Kindzorgsysteem

7 juni 2017

Het Medische Kindzorgsysteem in de praktijk: proeftuinen

De zorg voor zieke kinderen buiten het ziekenhuis krijgt een kwaliteitsimpuls door de introductie van het Medische Kindzorgsysteem (MKS). Het MKS gaat over een nieuwe manier van indiceren, organiseren en uitvoeren van zorg aan zieke kinderen, buiten het ziekenhuis, van 0 tot en met 17 jaar die onder de eindverantwoordelijkheid van een kinderarts staan.

Het MKS regelt onder andere de overdracht tussen het ziekenhuis en de eerste en soms derde lijn. De regie ligt bij kind en gezin. Door het invullen van een hulpbehoeftescan wordt de ondersteuningsbehoefte van kind en gezin helder. Deze scan vormt de basis voor het zorgplan waarin de zorg en ondersteuning voor het kind buiten het ziekenhuis wordt beschreven. Dit gebeurt op de vier levensdomeinen van het kind, medisch, sociaal, ontwikkeling en veiligheid. Het doel is dat het kind weer snel in zijn vertrouwde omgeving kan zijn en dat ouders de regie houden.

Praktijk

In 2016 zijn er instrumenten ontwikkeld om te gaan werken met het MKS. In 2017 worden er bij diverse ziekenhuizen (perifeer en academisch) proeftuinen opgezet om te onderzoeken wat de succes- en faalfactoren van deze systematiek zijn. Ook sluiten we in een aantal regio’s aan bij de ontwikkeling van de netwerken integrale kindzorg, die de komende jaren door de Stichting Pal worden opgezet.
Het ophalen van feedback, door middel van het in de praktijk brengen van de systematiek van het werken volgens het MKS, zal leiden tot bijstelling van de ontwikkelde instrumenten. Dat zal eerst kleinschalig worden opgezet, door bij een beperkt aantal ziekenhuizen de systematiek te introduceren. Dit zal uiteindelijk resulteren in een set protocollen en instrumenten (een toolkit), waarmee het MKS bij zoveel mogelijk aanbieders van kindzorg geïmplementeerd kan worden. De randvoorwaarden zijn daarvoor essentieel. Naast het ziekenhuis worden ook de organisaties betrokken die een rol spelen bij de vervolgzorg van het kind buiten het ziekenhuis. De proeftuinen worden aangestuurd vanuit een landelijk Programmabureau, in opdracht van VWS.

Wat gaan we doen in de proeftuinen?

In de proeftuinen maken we expliciet wat het werken volgens het MKS inhoudt. Per proeftuin wordt een ‘foto’ gemaakt hoe de processen nu lopen en welke rol het kind en gezin hierin spelen. Hoe werken de verschillende disciplines binnen en buiten het ziekenhuis samen? Hoe wordt de hulpbehoefte van kind en gezin in beeld gebracht? Wordt er gebruik gemaakt van een zorgplan, hoe ziet dat eruit? Is het interdisciplinair en overkoepelend? Op basis van deze foto worden per proeftuin subdoelen geformuleerd vanuit verschillende invalshoeken.

De uitgangspositie en het kennisniveau met betrekking tot het MKS verschilt sterk per ziekenhuis/omgeving. Op basis van de fotogegevens hebben we inzicht in wat er nog noodzakelijk is om te kunnen werken volgens het MKS. Is dat opleiding? Adequate kind volgende financiering? Samenwerking in de regio? De aanwezigheid van een sluitende sociale kaart? Per ziekenhuis wordt in overleg vastgesteld, hoeveel gezinnen gaan meedoen.

De proeftuinen worden gemonitord. Resultaten uit de monitor geven inzicht in de effecten van de MKS-werkwijze. Neemt de werkdruk toe of af, komen er verantwoordelijkheden bij? Vindt er een verschuiving plaats van verantwoordelijkheden? Wordt er vaker transmuraal gewerkt door de verschillende betrokken disciplines, sluit de huidige wijze van bekostiging hierop aan? Wordt de samenwerking tussen in- en extra murale organisaties anders? Neemt de ervaren kwaliteit van zorg toe? Neemt de tevredenheid van kind en gezin toe? Kortom wat is de belangrijkste meerwaarde van het MKS.

De resultaten zijn de basis voor kennisdeling. Er wordt kennis opgehaald, er komen ervaringen met het werken volgens de systematiek van het MKS. We halen tools op die invulling geven aan de 4 fasen, kortom er ontstaat een kennisbank.

In de proeftuinen is de 4 fasen systematiek van het MKS uitgangspunt. De nadruk zal vooral liggen op het gebruik van Verwijsboom, Hulpbehoeftescan kind & gezin en het Zorgplan kind & gezin.

Wilt u meer weten over de vier fasen van het Medische Kindzorgsysteem (MKS)? Kijk dan hier.