2 maart 2016

Mooi nieuws uit het MMC over ‘integrale geboortezorg’

Sinds enige tijd wordt na toestemming elke aanstaande moeder in het vrouw Moeder Kind-centrum (VMK-centrum) van Máxima Medisch Centrum (MMC) besproken tijdens een multidisciplinair overleg. Naast de afdeling gynaecologie van MMC zijn hierbij nu al zestien eerstelijns verloskundigenpraktijken uit de regio betrokken. Ook met kraamzorgorganisaties wordt nauw samengewerkt. Deze samenwerking tussen de eerstelijns en tweedelijns zorgaanbieders valt onder de pilot ‘integrale geboortezorg’.

“Er lopen landelijk ongeveer twintig pilots. Het doel is om te komen tot een betere samenwerking binnen de gehele geboortezorg keten, waardoor de overgang van thuis naar het ziekenhuis en weer terug naar huis zo vloeiend mogelijk verloopt. MMC behoort tot de koplopers met het uitzetten van integrale geboortezorg”, weet gynaecoloog Pieter van Runnard Heimel. “Voor alle zwangeren binnen onze regio wordt tijdens een multidisciplinair overleg een zorgpad uitgezet. Op deze manier worden al vroeg in de zwangerschap eventuele risico’s in kaart gebracht en afspraken gemaakt over de begeleiding tijdens de zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd. Het is de bedoeling dat de zorg naadloos op elkaar aansluit”, zegt Piet Verhappen van thuiszorgorganisatie Zorgmed.

Eerstelijns verloskundige wordt casemanager

De aanstaande moeder krijgt vanaf het begin een casemanager toegewezen, haar eigen verloskundige. Deze verloskundige gaat ook mee naar het ziekenhuis als daar de bevalling gaat plaatsvinden. Thelma Govaarts van Verloskundigenpraktijk Bergeijk e.o. is enthousiast over het project. “Het multidisciplinair overleg is erg leerzaam. Coördinatie en communicatie zijn hierbij het uitgangspunt. In nauwe samenwerking met de gynaecologen houden we het gehele proces in de gaten en komen we tot nog betere zorg.”

Als eerstelijns verloskundige begeleidt Govaarts de normale zwangerschappen en geboortes. Deze nemen jaarlijks toe. Zo kozen zwangere vrouwen zonder medische complicaties in MMC steeds meer voor ’thuis bevallen in het ziekenhuis’ (poliklinische bevalling) in een kraamsuite met een huiselijke uitstraling. In 2015 kozen 414 vrouwen hiervoor. Dit zijn er 82 meer dan het jaar ervoor.

De aan MMC verbonden tweedelijns verloskundigen begeleiden onder verantwoording van de gynaecoloog de bevallingen die worden doorgestuurd vanwege een complicatie. In totaal zijn er in MMC in 2015 2595 vrouwen bevallen: gemiddeld 7 per dag. Het aantal bevallingen is in 2015 met 87 bevallingen toegenomen ten opzichte van 2014.

Verhoogde kans op natuurlijke bevalling

Het delen van kennis binnen de samenwerking leidde er onder meer toe dat het sacred hour ook tijdens thuisbevallingen wordt toegepast. Als het medisch verantwoord is wordt de baby het eerste uur na de geboorte op de borst van de moeder gelegd. Dat het project zijn vruchten afwerpt is inmiddels duidelijk. Van Runnard Heimel: “De kans op een natuurlijke bevalling is in dit ziekenhuis hoger dan het regionaal en landelijk gemiddelde. Dit is te danken aan de samenwerking, de uniforme transparante werkwijze en betere zorg binnen het project.”

In de nacht van 15 februari werd Koen van Gemert in het Vrouw Moeder Kind-centrum van MMC geboren. “Het is ons heel goed bevallen”, vertellen zijn ouders vanuit de kraamsuite van MMC.