20 oktober 2020

Ondersteuning netwerken integrale kindzorg voor meer gezinnen beschikbaar!

Tot nu toe boden de zeven Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) hulp en ondersteuning aan gezinnen met een kind dat palliatieve zorg nodig heeft. Deze doelgroep is vanaf nu uitgebreid. Zo kunnen de NIK nog meer gezinnen met kinderen die intensieve zorg nodig hebben ondersteunen.

De doelgroep die tot op heden een NIK kon consulteren was die rondom kinderpalliatieve zorg: kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende aandoening en hun gezinnen. In de praktijk blijkt echter dat gezinnen met een chronisch en/of ernstig ziek kind tegen vergelijkbare dilemma’s en vragen aanlopen als gezinnen met een kind dat palliatieve zorg nodig heeft. Daarom is besloten om de NIK als vraagbaak breder toegankelijk te maken. De verbreding van de doelgroep van de NIK maakt onderdeel uit van de landelijke Werkagenda Kinderpalliatieve Zorg en de routemap van het Medische Kindzorgsysteem.

Omschrijving nieuwe, bredere doelgroep

Gezinnen met een kind met een langdurige, somatische aandoening*, een complexe hulpvraag en behoefte aan multidisciplinaire zorg kunnen vanaf nu ook terecht bij de Netwerken Integrale Kindzorg. Deze omschrijving is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met patiëntenverenigingen, zorgprofessionals betrokken bij de NIK en de MKS partners. De NIK blijven uiteraard ook kinderen met een levensduurverkortende en levensbedreigende aandoening ondersteunen!

Comfortgerichte zorg

De NIK zetten zich in om voor kind en gezin de zorg en ondersteuning in te richten die nodig is voor kwaliteit van leven voor het gehele systeem. Naast de medische en verpleegkundige zorg die een kind nodig heeft, hebben de netwerken dan ook een brede focus op de sociale leefomgeving en ontwikkeling van het kind, als ook levensvragen van kind en gezin. Het gaat om comfortgerichte zorg, gericht op zowel de wensen en de ontwikkeling van het kind als ook op de begeleiding van het gezin en hun draagkracht. De behoeften van kind en gezin zijn altijd leidend!

Samenstelling NIK uitbreiden

Om de benodigde zorg te kunnen bieden en organiseren aan deze bredere doelgroep is het noodzakelijk om de netwerken en netwerkleden uit te breiden. De verbinding met bijvoorbeeld revalidatiecentra en organisaties met expertise rondom kinderen met een verstandelijke handicap moeten worden gelegd of versterkt. Voor elk NIK betekent dit dat de samenstelling van het netwerk onder de loep moet worden genomen en dat er verbinding wordt gelegd met de benodigde, aanvullende expertise in de regio.

Contact

Ben je zorgprofessional en heb je een vraag over een gezin waarbij je betrokken bent of wil je meer informatie over het netwerk? Neem dan gerust contact op met de netwerkcoördinator van het Netwerk Integrale Kindzorg uit jouw regio.

*Voor het begrip somatische aandoening wordt de definitie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gehanteerd.

Bron: Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg