PEWS

6 februari 2020

Landelijk veiligheidssysteem voor kinderafdelingen

Kinderafdelingen worden nog veiliger met de nieuwe Dutch Pediatric Early Warning Score (PEWS). Het systeem meet bij opgenomen kinderen vitale functies zoals hart- en ademfrequentie, heeft een escalatieplan voor als de gezondheid van een kind achteruitgaat en neemt daarin ook het ‘niet-pluisgevoel’ van ouders mee. Elk ziekenhuis kan onderdelen toevoegen die relevant zijn voor de eigen situatie. Kind & Ziekenhuis is één van de ontwikkelaars.

Het nieuwe landelijke systeem komt tegemoet aan een al lang onder kinderartsen en kinderverpleegkundigen levende wens aan meer eenduidigheid bij het bewaken van de veiligheid. De meeste kinderafdelingen werken met een PEWS, maar de verschillen tussen de huidige systemen zijn groot. Daardoor is het niet mogelijk te bepalen welke PEWS goed werkt en welke minder. De gegevens kunnen niet gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek en uitwisseling tussen zorgprofessionals.

Dutch PEWS InfoGraphic

Afbeelding 1: De basisset van Dutch PEWS kan per ziekenhuis en per kind worden aangevuld.

Uniform

Belangrijkste onderdeel van het nieuwe systeem is een uniforme basisset van metingen (zie afbeelding 1). Daarnaast kan het systeem per ziekenhuis worden aangevuld, omdat bijvoorbeeld een klein algemeen ziekenhuis andere extra waarden wil meten dan een UMC met hoogcomplexe zorg. Ook is er ruimte voor het opnemen van factoren die horen bij individuele kinderen: een kind met astma dat eerder is opgenomen op de intensive care, of een kind met het syndroom van Down. Het ziektebeloop kan bij deze kinderen afwijken van het gemiddelde en vraagt daarom extra alertheid. De bedoeling is dat zorgprofessionals eerder problemen signaleren en kunnen voorkomen dat een kind bijvoorbeeld moet worden opgenomen op de intensive care. Ook het niet-pluisgevoel van ouders is nu een vast onderdeel van de score.

Raadpleging

Om tot een gezamenlijk systeem te komen heeft een landelijke werkgroep met onderzoeksinstituut NIVEL ruim driehonderd zorgprofessionals geraadpleegd. Kinderartsen, chirurgen, kinderverpleegkundigen en neonatologieverpleegkundigen van zowel kleine als grote en universitaire ziekenhuizen konden aangeven hoe hun ideale PEWS eruit zou zien. Daarbij ging het niet alleen om het systeem van meten en alarmeren zelf, maar ook om het gebruik ervan: wie dient welke actie te ondernemen als de toestand van een kind verslechtert? Via Kind & Ziekenhuis hebben ook ouders van zieke kinderen hun wensen en ideeën ingebracht.

Dutch PEWS InfoGraphic

Afbeelding 2: Ruim driehonderd zorgprofessionals hebben meegedacht over het nieuwe systeem.

Invoering

De landelijke werkgroep werkt nu aan invoering van Dutch PEWS in de Nederlandse ziekenhuizen. Via een toolkit en scholing kunnen zorgprofessionals het systeem leren kennen. In een aantal ziekenhuizen wordt Dutch PEWS op proef in gebruik genomen op de kinderafdeling, zodat wetenschappelijk kan worden beoordeeld wat het systeem kan en vooral wat het niet kan.

Dutch PEWS is ontwikkeld door NIVEL in opdracht van NVK (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde), V&VN kinderverpleegkunde, Stichting Kind en Ziekenhuis en Nederlandse Vereniging voor Heelkunde.

Magazine Kind & Zorg – november 2019