16 december 2015

Stichting Kind en Ziekenhuis, NVK en AMC/EKZ  ontwikkelen patiëntkaart Reflux

Niet voor alle patiënten met een rughernia is een operatie de beste oplossing. Maar wanneer is het goed om te opereren en wanneer is het juist beter om te wachten? Om op dat soort vragen een helder antwoord te formuleren heeft de Federatie van Medisch Specialisten (FMS) in 2014 de campagne ‘Verstandig Kiezen‘ opgezet. Patiëntenfederatie NPCF is één van de organisaties die in deze campagne participeren.

Antirefluxmedicatie

Een ander voorbeeld is het al dan niet nemen van antirefluxmedicatie. De afgelopen jaren is het gebruik van antirefluxmedicatie bij kinderen fors gestegen. Bij kinderen van 0–18 maanden werd er in 2013 zeven keer zoveel voorgeschreven als in 2008, bij kinderen van 19 maanden–18 jaar werd er in 2013 anderhalf maal zoveel voorgeschreven als in 2008.

Het verschijnen van de NVK-richtlijn Gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij kinderen van 0 – 18 jaar, waarin wordt aangeraden terughoudend te zijn met antirefluxmedicatie, lijkt geen invloed te hebben gehad op het voorschrijfgedrag van artsen. Het is daarom van groot belang dat de Verstandige Keuzes bij reflux(ziekte) bij kinderen van 0–18 jaar, gebaseerd op deze richtlijn, actief worden geïmplementeerd als onderdeel van deze campagne.

Uit een enquête onder ruim 300 artsen (kinderartsen, huisartsen, jeugdartsen) bleek dat er grote behoefte bestaat aan informatie voor ouders van kinderen met reflux(ziekte). Tevens blijkt uit een enquête onder 60 ouders dat er grote behoefte is aan meer informatie van de arts. Om de Verstandige Keuzes bij reflux(ziekte) bij kinderen van 0–18 jaar in de praktijk te implementeren zijn er inmiddels diverse tools ontwikkeld voor artsen en (ouders van) patiënten op basis van de resultaten van bovengenoemde enquêtes.

Het ontwikkelen van een patiëntkaart in samenwerking met Stichting Kind en Ziekenhuis, Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde (NVK) en het AMC/EKZ is een van de keuze-ondersteunende middelen die in het kader van de campagne ontwikkeld is. Hiermee worden ouders van patiënten ondersteund bij hun gesprek met de arts. De patiëntkaart kan worden opgehangen in de wachtkamer op het consultatiebureau, in de huisartsenpraktijk en op de polikliniek Kindergeneeskunde. Aangezien er al diverse patiëntkaarten ontwikkeld zijn (zoals bijvoorbeeld voor een lage rughernia – een ander thema binnen de campagne Verstandig Kiezen) verwachten wij dat dit een herkenbaar hulpmiddel zal zijn.

Doel van de patiëntkaart

Het is van belang om onnodig gebruik van zorg terug te dringen, aangezien dit schadelijk is voor de patiënt en daarnaast leidt tot een stijging van de zorgkosten. Het doel van de patiëntkaart is om het juiste gebruik van zorg te bevorderen door goede informatievoorziening aan ouders van patiënten met (in dit geval) gastro-oesofageale reflux(ziekte).

De patiëntkaart is te downloaden via deze link!

KIDZ-programma

De kaart is ontwikkeld binnen het KIDZ-programma. KIDZ staat voor Kwaliteit, Inzicht en Doelmatigheid in de medisch specialistische Zorg. Het KIDZ-programma wil een antwoord bieden op de vraag: Hoe krijgen patiënten meer invloed op de kwaliteit van zorg? Onder deze noemer ontwikkelen verschillende patiëntenorganisaties samen met Patiëntenfederatie NPCF producten. Dit zijn producten waarmee de kwaliteit van de medisch specialistische zorg beïnvloed en gemeten kan worden. Het uitgangspunt van KIDZ is altijd het perspectief van de patiënt.

Meer informatie over het KIDZ programma? Klik hier!