Verpleegkundige overdracht voor kinderen schiet ernstig tekort

2
4765

Dit blijkt uit onderzoek van V&VN Kinderverpleegkunde en Nictiz naar de verpleegkundige overdracht tussen zorgverleners.

Zo’n 77% van de 307 professionals die meededen aan het onderzoek ervaart knelpunten. De overdracht is vaak onvolledig, niet eenduidig, of ontbreekt geheel. Ouders worden niet betrokken en de gegevens zijn overwegend gericht op medische informatie. Daarnaast wordt de overdracht vaak nog op papier verstuurd, wat om overtypen en overschrijven van gegevens vraagt. Dit kost veel tijd en werkt fouten in de hand. Daarnaast moeten zorgverleners nog regelmatig op zoek naar ontbrekende informatie. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek van V&VN kinderverpleegkunde en Nictiz naar de verpleegkundige overdracht van het zieke kind binnen de keten.

Verpleegkundige overdracht lastig

Wanneer een kind langdurig ziek is of te maken krijgt met acute zorg, zijn er verschillende zorgorganisaties en professionals betrokken bij het gehele proces van behandelen en verzorgen. Het overdragen van gegevens naar een andere zorginstelling binnen deze keten kan hierdoor lastig zijn. Nictiz en V&VN hebben in 2014 dit onderzoek opgezet onder zorgprofessionals die werkzaam zijn binnen diverse zorgorganisaties voor de zorg van het kind, naar de stand van zaken in de verpleegkundige overdracht voor kinderen. Omdat uit eerder onderzoek en vanuit het veld bleek dat de verpleegkundige overdracht niet verloopt zoals gewenst. Uit het onderzoek blijkt dat er nog veel knelpunten bestaan in het proces van verpleegkundige overdracht voor kindzorg. Dit brengt risico’s met zich mee voor het zieke kind en ook voor het gezin.

Oplossen van de knelpunten

Om de knelpunten op te lossen, adviseren de onderzoekers de vertegenwoordigers van de verpleegkundige beroepsgroep en bestuurders van zorginstellingen om voor draagvlak onder verpleegkundigen te zorgen om zo tot een volledige, tijdige verpleegkundige overdracht te komen. Een andere aanbeveling is het ontwikkelen van een landelijke informatiestandaard ‘kinderverpleegkundige overdracht’, gezamenlijk op te stellen door het zorgveld. De standaard heeft tot doel om eenheid van taal te waarborgen, waardoor de informatie in de overdracht eenduidig geïnterpreteerd wordt door alle partijen die met de standaard te maken hebben en informatie naar elkaar overdragen. Ook wordt aanbevolen om in de standaard elektronische uitwisselingsspecificaties te definiëren, zodat de informatie elektronisch kan worden uitgewisseld. Dit bevordert hergebruik van de gegevens tijdens de zorg voor het zieke kind. Hierdoor is het niet meer nodig om informatie over te typen of over te schrijven. Zo kan de standaard de knelpunten in het huidige proces oplossen. Tot slot zien de onderzoekers het betrekken van het kind en zijn/haar gezin bij het opstellen van de verpleegkundige overdracht als noodzaak.

Lees in het onderzoeksrapport ‘Verpleegkundige overdracht voor kinderen is ondermaats’ alle resultaten, conclusies en aanbevelingen over het onderzoek naar de stand van zaken van de verpleegkundige overdracht voor kinderen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Irene van Duijvendijk (Nictiz) of met Jacobien Wagemaker (V&VN Kinderverpleegkunde).

2 REACTIES

  1. Mijn reactie heeft betrekking op de onderzoeksbevindingen dat ouders vaak niet worden betrokken bij informatieoverdracht en dat de gegevens overwegend gericht zijn op medische informatie. Graag wil ik de aandacht vestigen op het project van Platform VG Noord Brabant “Ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking”. In het kader daarvan is o.a. ‘ de digitale Wegwijzer voor ouders/persoonlijk begeleiders ontwikkeld ‘. De Wegwijzer bevat een digitaal overdrachtsformulier waarmee ouders en/ of persoonlijk begeleiders voorafgaand aan een ziekenhuisopname specifieke zorgbehoeften, gewoontes en gedrag van hun kind/cliënt kunnen vastleggen. Dit overdrachtsformulier is een prima hulpmiddel voor ouders/persoonlijk begeleiders en verpleegkundigen bij het regelen van de zorg. Echter ook wij merken dat het voor ouders/persoonlijk begeleiders helaas nog niet mogelijk is om deze informatie elektronisch over te dragen aan het ziekenhuis. Daarmee zou winst te behalen zijn !
    Naast de Wegwijzer zijn er ‘ Aanbevelingen voor zorgverleners’ ontwikkeld. De Aanbevelingen zijn opgesteld door zorgverleners van ziekenhuizen en woon-/zorginstellingen om continuïteit en coördinatie van zorg te waarborgen. Naast schriftelijk informatieoverdracht wordt gepleit voor ‘een warme overdracht’ en korte communicatielijnen tussen ziekenhuis en woon-/zorginstelling.
    De Wegwijzer, Aanbevelingen en ondersteunende filmpjes zijn te vinden op de site : http://www.platformvgzob.nl
    Het project is mede mogelijk gemaakt door CZ Fonds en Zorgbelang Brabant.

  2. Ik wil graag de rol van ouders en persoonlijk begeleiders benadrukken. Ouders /persoonlijk begeleiders kennen het kind en weten uit eigen ervaring hoe tijdens ziekenhuisopname zorg en begeleiding kan worden geboden. In het kader van het project ‘Ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking'( kinderen en 18+) is er een digitale Wegwijzer ontwikkeld. De Wegwijzer bevat een overdrachtsformulier waarmee ouders/persoonlijk begeleiders voorafgaand aan een ziekenhuisopname specifiek zorgbehoeften, gedrag en gewoontes van het kind vast kunnen leggen. Bij ziekenhuisopname is het overdrachtsformulier een hulpmiddel voor ouders/persoonlijk begeleider en voor verpleegkundigen bij het regelen van de zorg. Helaas sluiten elektronische documentsystemen ziekenhuis, ouders, woon-/zorginstelling nog niet op elkaar aan. Daar is nog winst te behalen ! Naast schriftelijke informatieoverdracht hecht het projectteam groot belang aan een warme overdracht en korte communicatielijnen tussen ouders/ persoonlijk begeleiders en verpleegkundigen.
    Wegwijzer en Aanbevelingen zijn te vinden op http://www.platformvgzob.nl